Podmínky užití

Uživatel komunitního portálu kilometryzasvobodu.cz (dále jen „podporovatel“) uděluje správci, politické straně TOP 09 (dále jen "provozovatel"),se sídlem Újezd 450/40, Praha 1, Identifikační číslo 71339728, zastoupené generálním sekretářem,

souhlas s následujícími podmínkami užití služeb portálu kilometryzasvobodu.cz:


1) Uživatel používá služby komunitního portálu TOP 09 na vlastní zodpovědnost a souhlasí s tím, že provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb serveru TOP 09 a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České republiky a těmito podmínkami.

2) Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému vč. přerušení jeho funkčnosti na neomezeně dlouhou dobu bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

3) Uživatel prohlašuje, že je občanem České republiky a že dosáhl nejméně věku 15ti let v den užití portálu.

4) Žádné oblasti serveru neposkytují prostor na skrytou reklamu. Jakkoli je přijatelné a žádoucí se navzájem informovat o aktivitách, výrobcích, službách a řešeních, sdělení o těchto dalších službách ale nesmí mít povahu reklamy pokud tak není potvrzeno s provozovatelem serveru, ale pouze stručné objektivní informace. Příspěvky, které budou obsahovat opakované vkládání propagace dalších služeb, produktů, stran, organizací a firem nad rámec základní informace, bude mít za následek smazání těchto příspěvků.

5) Registrace uživatele a vkládání osobních údajů je zcela dobrovolné a podléhá ochraně dle zákona 101/2000 Sb. Tyto podmínky jsou specifikovány v sekci Osobní údaje.

6) Provozovatel nezodpovídá za obsah příspěvků ve fóru a dalších oblastí, umožňujících vstup uživatele. Rovněž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv ze strany uživatelů. Uživatel je povinen užívat předměty duševního vlastnictví (zejména autorská díla - fotografie, grafiky, videa, apod.) nebo s nimi jinak nakládat vždy v souladu s právy oprávněných osob.

7) Uživatel se nebude pokoušet přihlásit na komunitní portál jako jiný uživatel, vytvářet na serveru víc než jednu registraci a ani jinak poškozovat další uživatele nebo jiné osoby. Zjištění takové skutečností bude mít za následek odstranění všech duplicitních uživatelských účtů a zákaz přístupu na komunitní portál.

8) Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli služeb e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, změnách a dalších činnostech souvisejících s aktivitami poskytovatele.

9) Provozovatel má právo ze služby komunitního portálu odstranit nebo omezit uživatelský účet, který odporuje těmto pravidlům, nebo pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby či se pokouší narušit stabilitu, chod či data služeb.

10) Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky užití služeb portálu.Osobní údaje

Uživatel portálu kilometryzasvobodu.cz (dále jen „podporovatel“) uděluje správci, politické straně TOP 09, se sídlem Újezd 450/40, Praha 1, Identifikační číslo 71339728, zastoupené Bc. Pavlem Severou, generálním sekretářem, souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů týkajících se jeho osoby, včetně osobních údajů citlivých, a to v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, politické postoje, profilová fotografie obličeje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“)

a dále

souhlas se zpracováním své e-mailové adresy a telefonního čísla ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, a to na dobu 10 let nebo do odvolání § za účelem zveřejnění výše uvedených osobních údajů na portálu kilometryzasvobodu.cz, za účelem evidence osobních údajů podporovatelů a jejich využití osobních údajů pro potřeby komunikace správce s podporovateli a komunikace mezi podporovateli; jakož i § za účelem všestranného využití osobních údajů při činnosti politické strany TOP 09 za podmínek níže vymezených.

1) TOP 09 je oprávněna osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zejména bude zpracování osobních údajů zahrnovat jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.

2) Zpracovávat osobní údaje budou výhradně osoby pověřené pro zpracování a nakládání s osobními údaji v TOP 09.

3) Součástí souhlasu podporovatele je i souhlas s předáváním osobních údajů třetím osobám, které pro TOP 09 na základě pověření zajišťují plnění jejich smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracuje při činnosti politické strany (tj. zejména daňoví poradci, auditoři, advokáti, IT podpora, atp.).

4) Pro jiné účely než které jsou výše specifikovány je TOP 09 oprávněna osobní údaje zpřístupnit jen se souhlasem podporovatele, nebo pokud jí to ukládá zákon.

5) Podporovatel potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu § 11 a § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li podporovatel, že TOP 09, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou mu Zákonem o ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na TOP 09, popř. na jiného zpracovatele osobních údajů pověřeného TOP 09, příp. na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Podporovatel tímto potvrzuje, že byl TOP 09 poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tak jak uvedeno níže.

6) Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto článku se podporovateli zakládá právo na přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo požadovat na TOP 09 vysvětlení, domnívá-li se, že zpracování je nezákonné nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů atp.

7) Podporovatel současně prohlašuje, že jím sdělené osobní údaje jsou pravdivé a správné a současně se zavazuje jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů oznámit správci. V souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění, dává podporovatel zároveň souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (dále jen „záznam“) pro společenské účely na všech komunikačních médiích všemi obvyklými způsoby, zároveň dává souhlas i případnou následnou úpravou a s jeho případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla, související s podporovatelem. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým TOP 09 v souladu s výše uvedeným určením záznam poskytne.

8) Podporovatel dává konečně též TOP 09 souhlas s použitím dálkových komunikačních technologií při vzájemné komunikaci, zejména internetu a GSM technologie, včetně SMS zpráv. Podporovatel souhlasí s tím, aby mu TOP 09 uvedeným způsobem zasílala jakékoli nabídky a informace týkající se jeho vztahu s TOP 09 a související s jeho statutem podporovatele.

9) Udělení souhlasu TOP 09 je dobrovolné a podporovatel může kdykoli využít svého výše uvedeného práva vyplývajícího z §21 Zákona o ochraně osobních údajů a svůj souhlas odvolat a to na písemnou a nebo elektronickou adresu provozovatele.